Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard

Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard.

Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Privacy-verklaring

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens stelt.
Het navolgende betreft de clienten die komen huifbedrijden. Voor overige betrokkenen, zoals medewerkers en donateurs geldt hetzelfde, behoudens de zaken betreffende het ziektebeeld, zorginstelling en dergelijke.

De Stichting Huifbedrijden Hoeksche Waard verwerkt de volgende gegevens:
-Voorletter, voor- en achternaam;
-Geboortedatum en geslacht;
-(Pas)foto;
-Zorginstelling en thuis-adres;
-Ziekte-gegevens voor zover van belang voor het huifbedrijden;
-E-mailadres van ouders/begeleiders;
-Telefoonnummer.

Wij verwerken verschillende (persoons)gegevens in een zogeheten Stamkaart met de volgende redenen:
-Contact op te nemen of te onderhouden, bijvoorbeeld als afspraken wijzingen;
-Wijzigingen in het ziektebeeld en reactie op het huifbedrijden vastleggen, zodat wijzigingen zichtbaar worden;

Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat de client gebruik maakt van het huifbedrijden.
Indien u informatie over uw gegevens wilt of deze wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met ons.
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en zullen daarbij de benodigde adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om deze gegevens te beveiligen.
Het kan zijn dat wij gegevens aan derden verstrekken, omdat dit nodig is, bijv. indien een epileptische aanval heeft plaatsgevonden en medische assistentie nodig is.
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimer- en privacy-beleid kan contact worden met huifbedrijden@hoekschewaard.nl

© 2024 www.huifbedrijden.hoekschewaard.nl disclaimer anbi-basisgegevens links